foto-21
foto-22
foto-2
foto-15
foto-16
foto-17
foto-18
foto-19
Partnerstwo Środkowe Pomorze
Program Ciepłe Mieszkanie
Terminy wywozu odpadów

Dołącz do nas

Na
sprzedaż

Unia Europejska
DOOR TO DOOR
Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji

Szukasz informacji?

W Urzędzie Miejskim załatwisz sprawy związane z opłatami za następujące podatki:
 • rolny
 • od nieruchomości
 • leśny
Sprawy związane z podatkami załatwisz w pok. Nr 5, I piętro. Poniżej podajemy link  do uchwał podatkowych: bip.kepice.pl System Rada - Uchwały- 2019 - XI Sesja VIII kadencji Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 30.10.2019    
Sprawy dotyczące gospodarki komunalnej i gospodarki odpadami załatwisz w pok. 107.
 • składanie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
 • sprawozdania z realizacji gospodarki komunalnej;
 • zgłaszanie miejsc występowania dzikich wysypisk śmieciowych;
 • informacje o sposobie gospodarowania odpadami;
 • kontrola nieruchomości zamieszkałych – segregacja odpadów;
 • prowadzenie rejestru działalności regulowanej
 • azbest, program usuwania azbestu;
 • utrzymanie czystości i porządku na terenie Gminy Kępice;
 • tworzenie katów miejscowych dotyczących gospodarki odpadami i funduszu sołeckiego;
Obowiązujące stawki za odpady:
 • 54 zł nieselektywna zbiórka odpadów komunalnych
 • 27 zł selektywna zbiórka odpadów komunalnych
Spółdzielnia Socjalna Zielony punkt” Ul. Niepodległości 6 77-230 Kępice, pok. 107 odbiór odpadów od mieszkańców i przedsiębiorstw z terenu Gminy Kępice, sprzedaż pojemników na odpady, usługi transportowe, usługa sprzątania indywidualnego gospodarstwa, prowadzenie PSZOK.

Dokumenty do pobrania Deklaracja na 2022 rok

Harmonogram wywozu odpadów Punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych Obowiązki właściciela nieruchomości Stawki za wywóz odpadów Segregacja odpadów   W celu realizacji zapisów Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, a tym samym wprowadzenia nowego systemu gospodarki odpadami komunalnymi - Rada Miejska w Kępicach podjęła stosowne uchwały: Uchwała Nr XXXIV/362/2022 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenie stawki takiej opłaty. Uchwała Nr XXXIV/363/2022 w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz warunków i trybu składania tej deklaracji za pomocą środków elektronicznych. Uchwała Nr XXII/213/2021 w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso. Uchwała Nr XII/117/2019 w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie usuwania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych stałych oraz nieczystości ciekłych na terenie Gminy Kępice. Uchwała Nr XII/119/2019 w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Uchwała Nr XII/122/2019 w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów na terenie nieruchomości zamieszkałych w zamian za uiszczoną opłatę. Uchwała Nr XII/123/2019 w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kępice. Wykaz Przedsiębiorców Analiza stanu gospodarki odpadami 2017 Analiza stanu gospodarki odpadami 2018  
Urząd Stanu Cywilnego realizuje zadania z zakresu:
 1. rejestracji urodzeń, małżeństw i zgonów, które nastąpiły na terenie Gminy Kępice;
 2. rejestracji urodzeń, małżeństw i zgonów, które nastąpiły za granicą i nie zostały tam zarejestrowane lub nie jest tam prowadzona rejestracja stanu cywilnego;
 3. transkrypcji i odtwarzania w rejestrze stanu cywilnego zagranicznych aktów stanu cywilnego;
 4. korygowania, uzupełniania i aktualizowania danych zawartych w rejestrze Pesel;
 5. przyjmowania na podstawie kodeksu rodzinnego i opiekuńczego i ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego oświadczeń o uznaniu ojcostwa, o wyborze lub zmianie imienia dla dziecka, o wyborze lub zmianie nazwiska dla dziecka, o wstąpieniu w związek małżeński, o wyborze nazwiska noszonego po zawarciu małżeństwa oraz nazwiska dzieci zrodzonych z małżeństwa; o powrocie do nazwiska noszonego przed zawarciem związku małżeńskiego, oświadczeń małżonków, że dziecko będzie nosić takie samo nazwisko, jakie nosi albo nosiłoby ich wspólne dziecko;
 6. rejestracji oświadczeń o uznaniu ojcostwa w rejestrze uznań;
 7. wydawania zaświadczeń potwierdzających uznanie ojcostwa;
 8. nadawania numeru Pesel noworodkom urodzonym na terenie gminy Kępice;
 9. aktualizowania aktów stanu cywilnego poprzez wpisywanie wzmianek dodatkowych na podstawie prawomocnych orzeczeń sądowych, ostatecznych decyzji administracyjnych, odpisów aktów stanu cywilnego oraz innych dokumentów mających wpływ na treść lub ważność aktu;
 10. zamieszczania przypisków pod aktami stanu cywilnego;
 11. prostowania i uzupełniania aktów stanu cywilnego;
 12. unieważniania aktów stanu cywilnego błędnie zarejestrowanych w rejestrze stanu cywilnego z przyczyn technicznych lub w wyniku niewłaściwego zastosowania funkcjonalności rejestru;
 13. unieważniania wzmianek dodatkowych dołączonych do niewłaściwego aktu lub błędnie sporządzonych z przyczyn technicznych lub w wyniku niewłaściwego zastosowania funkcjonalności rejestru stanu cywilne go;
 14. prowadzenia, zabezpieczenia i konserwacji zbioru ksiąg stanu cywilnego
 15. wydawania zaświadczeń o nieposiadaniu księgi stanu cywilnego;
 16. przekazywania aktów stanu cywilnego i akt zbiorowych rejestracji stanu cywilnego do archiwum państwowego po upływie okresów ich przechowywania;
 17. wydawania odpisów zupełnych i skróconych aktów stan u cywilnego z rejestru stanu cywilnego;
 18. wydawania zaświadczeń o zamieszczonych lub niezamieszczonych w rejestrze stanu cywilnego danych dotyczących wskazanej osoby;
 19. wydawania zaświadczeń o stanie cywilnym z rejestru stanu cywilnego;
 20. przyjmowania zapewnień o nieistnieniu okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa;
 21. prowadzenia terminarza ślubów;
 22. organizowania uroczystości zawarcia związku małżeńskiego;
 23. wydawania zezwoleń na skrócenie terminu oczekiwania na zawarcie małżeństwa;
 24. wydawania zaświadczeń stwierdzających brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa;
 25. wydawania zaświadczeń stwierdzających, że zgodnie z prawem polskim można zawrzeć małżeństwo;
 26. przyjmowania zgłoszeń o jubileuszu długoletniego po życia małżeńskiego i inicjowanie wszczęcia przez Wojewodę Pomorskiego procedury odznaczenia jubilatów Medalem Za Długoletnie Pożycie Małżeńskie;
 27. organizowania uroczystości jubileuszu długoletniego pożycia małżeńskiego;
 28. prowadzenia postępowań wyjaśniających w sprawach odmowy:
  1. przyjęcia oświadczenia o uznaniu ojcostwa,
  2. przyjęcia oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński,
  3. wydania zaświadczenia o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa,
  4. wydania zezwolenia na skrócenie terminu oczekiwania na zawarcie małżeństwa,
  5. sporządzenia aktu małżeństwa po ślubie konkordatowy m,
  6. wydania zaświadczenia stwierdzającego, że zgodnie z prawem polskim można zawrzeć małżeństwo,
  7. dołączenia wzmianki lub przypisku na podstawie orzeczenia organu państwa obcego,
  8. informowanie stron o prawie zwrócenia się w sprawach wskazanych w lit. a-g do sądu powszechnego;
 29. wydawania decyzji administracyjnych o odmowie dokonania czynności z zakresu rejestracji stanu cywilnego;
 30. wydawania decyzji administracyjnych o zmianie imion i/lub nazwisk;
 31. przyjmowania i realizacji zleceń innych urzędów stanu cywilnego i organów właściwych w sprawach ewidencji ludności i dowodów osobistych oraz wysyłanie własnych zleceń dotyczących aktualizacji rejestru stanu cywilnego;
 32. przyjmowania i realizacji zleceń innych urzędów stanu cywilnego i organów właściwych w sprawach ewidencji ludności i dowodów osobistych oraz wysyłanie własnych zleceń dotyczących usunięcia niezgodności w rejestrze Pesel;
 33. pozyskiwania i przekazywania danych dla potrzeb statystyki publicznej;
W Urzędzie Stanu Cywilnego można uzyskać:
 • odpisy zupełne i skrócone aktów stanu cywilnego,
 • odpisy skrócone aktów stanu cywilnego na drukach wielojęzycznych,
 • zaświadczenia  o zamieszczonych lub niezamieszczonych  w rejestrze stanu cywilnego danych dotyczących wskazanej osoby,
 • zaświadczenia o nieposiadaniu księgi stanu cywilnego,
 • zaświadczenia o stanie cywilnym,
 • zaświadczenia niezbędne  do zawarcia ślubu wyznaniowego ze skutkiem cywilnoprawnym,
 • zaświadczenia, potwierdzające, że obywatel polski zamierzający wstąpić w związek małżeński za granicą może zawrzeć małżeństwo zgodnie z prawem polskim.
Akt urodzenia – sporządzenie aktu urodzenia dziecka, którego rodzice nie pozostają w związku małżeńskim – rejestracja noworodka – uznanie ojcostwa przy rejestracji dziecka Akt urodzenia – sporządzenie aktu urodzenia dziecka pochodzącego z małżeństwa – rejestracja noworodka Akt małżeństwa - odpisy i zaświadczenia z rejestru stanu cywilnego Akt małżeństwa – zawarcie małżeństwa za granicą Akt małżeństwa – zawarcie małżeństwa w urzędzie stanu cywilnego – ślub cywilny Akt małżeństwa – transkrypcja zagranicznego aktu małżeństwa- przeniesienie zagranicznego aktu małżeństwa do rejestru stanu cywilnego Akt małżeństwa – zawarcie małżeństwa przed duchownym - ślub wyznaniowy ze skutkami cywilnoprawnymi - ślub konkordatowy Zaświadczenie o stanie cywilnym Wniosek o rejestrację lub odtworzenie akt małżeństwa Wniosek o rejestrację lub odtworzenie akt urodzenia Wniosek o rejestrację lub odtworzenie akt zgonu Wniosek o sprostowanie lub uzupełnienie aktu stanu cywilnego Wniosek o wpisanie do Rejestru Stanu Cywilnego aktu małżeństwa sporządzonego za granicą Wniosek o wpisanie do Rejestru Stanu Cywilnego aktu urodzenia sporządzonego za granicą Wniosek o wpisanie do Rejestru Stanu Cywilnego aktu zgonu sporządzonego za granicą Wniosek o wydanie zaświadczenia o stanie cywilnym WNIOSEK o wydanie odpisu aktu stanu cywilnego
W Urzędzie Miejskim w pok. Nr 106 załatwisz następujące sprawy związane z ochroną środowiska i rolnictwem:
 • sprawy z zakresu prawa łowieckiego
 • ochrona zabytków i opieka nad zbytkami
 • sprawy związane z ochroną przyrody
 • sprawy rolne, w tym spis rolny
 • opłaty z tytułu obniżenia retencji wód do gruntu

Dokumenty do pobrania:

Wniosek o oszacowanie szkód
Sprawy związane z ochroną przyrody załatwisz w pokoju nr 106
 • przyjmowanie i załatwianie wniosków dotyczących drzewostanu i innych elementów przyrody;
 • wydawanie zezwoleń na usuwanie drzew i krzewów;
 • prowadzenie spraw dotyczących wymierzania kar pieniężnych za usuwanie drzew i krzewów bez wymaganego zezwolenia.
Gospodarka wodna:
 • rozstrzyganie sporów o przywrócenie stosunków wodnych na gruntach do stanu poprzedniego;
 • opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji nakazywanie właścicielowi gruntu przywrócenie do stanu poprzedniego lub wykonania urządzeń zapobiegających szkodom.

Dokumenty do pobrania:

Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew
W referacie ds. nieruchomości, w pok. nr 105 załatwisz następujące sprawy: Stanowisko do załatwienia na stanowisku ds. geodezji i dróg gminnych
 • podział nieruchomości;
 • scalenia nieruchomości;
 • rozgraniczanie nieruchomości;
 • nadawanie nr porządkowych nieruchomości;
 • naliczanie opłat z tytułu zajęcia i umieszczenia w pasie drogowym urządzeń nie związanych z potrzebami ruchu drogowego;
 • naliczanie opłat z tytułu zajmowania pasa drogowego lub skweru na cele związane z reklamą;
 • wydawanie zgody na umieszczenie w pasie drogowym urządzeń nie związanych z potrzebami ruchu drogowego (na etapie projektowania);
 • wydanie wstępnych warunków na lokalizację zjazdu

Dokumenty do pobrania:

Umieszczenie w pasie drogowym Ustalenie nr porządkowego nieruchomości Wstępne warunki na lokalizacje zjazdu Zajęcie pasa drogowego Zaświadczenie o nadaniu nr porządkowego

Sprawy związane z wydawaniem decyzji o warunkach zabudowy i decyzji lokalizacji celu publicznego załatwisz w pok. Nr 105
 • Wydawanie decyzji o warunkach zabudowy
 • Wydawanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
 • Wydawanie decyzji o przeniesieniu decyzji o warunkach zabudowy
 • Wydawanie zaświadczeń o przeznaczeniu terenu w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego
 • Wydawanie zaświadczeń o rewitalizacji
 • Wydawanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia potencjalnie znacząco/zawsze znacząco oddziaływać na środowisko
 • Wydawanie wypisów i wyrysów z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
 • Wydawanie wypisów i wyrysów ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Kępice
 • Przyjmowanie wniosków o sporządzenie/zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Dokumenty do pobrania:

Wniosek o sporzadzenie miejscowego planu Wniosek plan miejscowy Wniosek rewitalizacja Wniosek przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy Wniosek o wydanie decyzji środowiskowej Wniosek o ustalenie warunków zabudowy

Nieruchomości i mieszkalnictwo, sprawy dotyczące mieszkań komunalnych i nieruchomości załatwisz w pok. Nr 105
 • sprzedaż nieruchomości
 • przydziały mieszkań komunalnych i socjalnych
 • przekształcenie użytkowania wieczystego na własność
 • dzierżawa nieruchomości od gminy

Dokumenty do pobrania:

Wniosek o przekształceniu (aktualny) Wniosek o wykup mieszkania od gminy Wniosek o przydział mieszkania komunalnego
Sprawy związane z ewidencją ludności załatwisz w Urzędzie Miejskim w pok. Nr 14. Jakie sprawy u nas załatwisz:
 • zameldowanie, wymeldowanie, zgłoszenie wyjazdu na pobyt: czasowy, stały oraz zgłoszenia powrotu z pobytu czasowego,
 • nadanie numeru PESEL i zmiana numeru PESEL z urzędu i na wniosek,
 • wydawanie decyzji w sprawach meldunkowych oraz o odmowie udostępnienia danych osobowych,
 • wydawanie zaświadczeń z Rejestru Mieszkańców,
 • przyjmowanie wniosków o dowód osobisty, wydawanie dowodów osobistych, unieważnianie dowodów osobistych,
 • prowadzenie i aktualizacja rejestru wyborców.
 
Sprawy związane z ewidencjonowaniem działalności gospodarczej załatwisz w pok. Nr 3
 • otwieranie, zamykanie i zawieszanie działalności gospodarczej
Sprawy dotyczące bezpieczeństwa i współpracy z organizacjami pozarządowymi załatwisz w pok. Nr 3
 • wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu,
 • organizacja opieki nad zwierzętami bezpańskimi, rejestracja psów niebezpiecznych,
 • współdziałanie z instytucjami prowadzącymi działalność kulturalną i sportową,
 • współpraca ze Stowarzyszeniami i organizacjami pozarządowymi

Dokumenty do pobrania:

Wniosek o wpis do centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej CEIDG IDO 2018-05-25 Oświadczenie o wartości sprzedaży alkoholu RODO alkohol Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych podczas organizacji przyjęć-1

Zwrot podatku akcyzowego

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi informuje: Każdy rolnik, który chce odzyskać część pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej powinien zbierać faktury VAT
 • w terminie od 3 lutego 2020 r. do 2 marca 2020 r. należy złożyć odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2019 r. do 31 stycznia 2020 r.,
 • w terminie od 3 sierpnia 2020 r. do 31 sierpnia 2020 r. należy złożyć odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2020 r. do 31 lipca 2020 r. w ramach limitu zwrotu podatku określonego na 2020 r.
Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2020 r. wynosi: 100,00 zł * ilość ha użytków rolnych oraz 30,00 zł * średnia roczna liczba dużych jednostek przeliczeniowych bydła Pieniądze wypłacane będą w terminach: 1 - 30 kwietnia 2020 r.  w przypadku złożenia wniosku w pierwszym terminie 1 - 30 października 2020 r. w przypadku złożenia wniosku w drugim terminie gotówką w kasie urzędu gminy lub miasta, albo przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku. Wzór_wniosku_akcyza_2020 Ogólna klauzula informacyjna Oświadczenie do wniosku o akcyze Formularz informacji  

Stawki opłat i podataków

 

Gospodarka Odpadami Komunalnymi

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości zamieszkałych Wniosek o udzielenie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych  

Rolnictwo i ochrona środowiska

Wniosek o oszacowanie szkód Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew

Geodezja, nieruchomości, mieszkalnictwo

Umieszczenie w pasie drogowym Ustalenie nr porządkowego nieruchomości Wstępne warunki na lokalizacje zjazdu Zajęcie pasa drogowego Zaświadczenie o nadaniu nr porządkowego Wniosek o sporzadzenie miejscowego planu Wniosek plan miejscowy Wniosek rewitalizacja Wniosek przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy Wniosek o wydanie decyzji środowiskowej Wniosek o przekształceniu (aktualny) Wniosek o wykup mieszkania od gminy Wniosek o przydział mieszkania komunalnego Wniosek_o_nadanie_numeru Wniosek o ustalenie warunków zabudowy  

Ewidencja ludności i dowody osobiste

Wniosek o wydanie dowodu osobistego (edytowalny) Zgłoszenie pobytu stałego Zgłoszenie pobytu czasowego Zgłoszenie powrotu z wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej Zgłoszenie wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu czasowego Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu czasowego UKR Wniosek o nadanie numeru PESEL w związku z konfliktem na Ukrainie  

Ewidencja działalności gospodarczej

Wniosek o wpis do centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej CEIDG IDO 2018-05-25 Oświadczenie o wartości sprzedaży alkoholu RODO alkohol Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych podczas organizacji przyjęć-1

Karta Rodzinne Kępice oraz Karta Dużej Rodziny

Wniosek Rodzinne Kępice Informacja o osobach które będą mogły wyświetlać kartę elektroniczną na urządzeniach mobilnych Oświadczenie o pozostawieniu w dotychczasowej rodzinie zastępczej Oświadczenie o uczęszczaniu dziecka do szkoły Władza rodzicielska Wniosek o przyznanie karty dużej rodziny lub wydanie duplikatu karty

Druki dotyczące dofinansowania kosztów kształcenia młodocianych pracowników

Formularz informacji 2015 oswiadczenie o otrzymanej pomocy de minimis Wzór wniosku o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika Oświadczenie o niekorzystaniu z pomocy de minimis  

Dokumentacja przetargowa

ANKIETA COVID 19 DANE OSOBOWE KLAUZULA INFORMACYJNA NABYCIE DO MAJATKU OSOBISTEGO OSWIADCZENIE MALZONKA OSWIADCZENIE
  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w związku z realizacją zgłoszenia. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Zapoznałem/am się z polityką prywatności i jestem świadomy/a swoich praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych.

  Inwestycje w gminie

  Pozyskane środki zewnętrze

  35 286 671,00 zł

  Wartość inwestycji

  50 181 817,00 zł

  zobacz mapę inwestycji